1.Талаботи низомномавӣ ва дастурамалҳои меъёрии КОА вобаста ба сохтори диссертатсия ва барасмиятдарории он

Сохтори диссертатсия: Сарсаҳифа, Мундариҷа, Номгӯи ихтисораҳо ва (ё) аломатҳои шартӣ, Муқаддима (Мубрамӣ ва зарурати баргузории таҳқиқот аз рӯйи мавзӯи диссертатсия, Дараҷаи азхудшудаи масъалаи илмӣ ва заминаҳои назариявию методологии таҳқиқот) Тавсифи умумии таҳқиқот (Ҳадафи таҳқиқот, Объекти таҳқиқот, Мавзӯи таҳқиқот, Масъалаҳои таҳқиқот, Усулҳои таҳқиқот, Соҳаи таҳқиқот, Марҳилаҳои таҳқиқот, Пойгоҳи асосии иттилоотӣ ва озмоишии таҳқиқот, Эътимоднокии натиҷаҳои диссертатсионӣ, Навгониҳои илмии таҳқиқот, Аҳамияти назарии таҳқиқот, Аҳамияти амалии таҳқиқот, Нуктаҳои ҳимояшавандаи диссертатсия, Саҳми шахсии довталаб, Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи натиҷаҳои он, Интишори натиҷаҳои диссертатсия, Сохтор ва ҳаҷми диссертатсия), Қисми асосии таҳқиқот (бобҳо, параграфҳо), Хулосаҳо (1. Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия. 2. Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо), Номгӯи адабиёт (1. Феҳристи сарчашмаҳои истифодашуда. 2. Феҳристи интишороти илмии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ), Замимаҳо.

Муфассал: Варақаи иттилоотии Комиссияи олии аттестатсионӣ оид ба камбудиҳои такроршаванда ва якхелаи шўроҳои...